ขอเชิญชุมชนร่วมสมัคร

ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

ลงทะเบียน

lineDTV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอรุณวรรณ สีดาบุตร (ผึ้ง)
09 5659 1943

คุณญาณิศา มหาภพ (ปูน)
06 3259 2995

contact@digitaltalentsvillage.com