ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมเครื่องเงิน วัดศรีสุพรรณ17

เครื่องประดับเงิน 92.5%

ขันเงินแท้ 100%

แผนภาพดุนลายโลหะวัสดุทดแทนเงิน