ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนบ้านชากแง้ว

จ.ชลบุรี

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

10 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

12 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 3,399 บาท

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
11.00-12.00 น. เก็บสัมภาระเข้าโรงแรม ทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท
12.00-13.30 น. เดินทางถึงสวนนงนุช และรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-15.30 น. เยี่ยมชมบรรยากาศสวนไม้ดอก ไม้ประดับนานาชนิด และสวนพฤกษชาติอื่น ๆ
15.30-16.00 น. เดินทางถึงตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว
16.00-19.00 น. เดินชมบรรยากาศตลาดจีน และอาหารต่าง ๆ ที่ชาวบ้านในชุมชนนำมาขาย
19.00-19.30 น. เดินทางกลับโรงแรม ทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00-08.45 น. รับประทานอาหารเช้าของทางโรงแรม ทรายสวรรค์ บีช รีสอร์ท
08.45-09.30 น. สักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิม ณ ตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว
09.30-10.15 น. ผู้นำชุมชนบรรยายความเป็นมาของตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว
10.15-11.30 น. เรียนรู้กิจกรรมในชุมชน
11.30-13.00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
12.00-13.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

“Gastronomy” ย้อนเวลา 100 ปี ดูวิถีชุมชนจีนโบราณ

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,999 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า เดินทางถึงที่ชุมชนตลาดจีนโบราณชากแง้ว (ตามที่นัดหมายไว้)
เก็บสัมภาระเดินทางเข้าที่พัก
บ่าย รับประทานอาหารพร้อมกันที่โรงงิ้วของชุมชน
ผู้นำชุมชนบรรยายความเป็นมาพร้อมทั้งเดินชมบรรยากาศรอบ ๆ ชุมชน
กลับมาชุมชนทำกิจกรรมฮ่อยจ๊อและกะลอจี๊
เย็น เริ่มรับประทานอาหารเย็น (ของเด่นของดังเจ้าอร่อยของชุมชน)
กลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับประทานอาหารเช้าจากที่พัก
ออกเดินทางจากที่พักมายังศาลเจ้าแม่ทับทิม
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

“University Outing”

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,999 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า นัดรวมตัวนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเดินทางมาถึงชุมชน
บ่าย ร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่โรงงิ้วของชุมชน
ร่วมรับฟังวิทยากรบรรยายความเป็นมาของชุมชน (ปรึกษากับโกคิ้มเพิ่มเติมว่ามีกิจกรรมเพิ่มเติมมั้ย)
รับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมเข้าฐานเรียนรู้
ฐานการเรียนรู้วาดหน้ากากเปเปอร์มาเช่
ฐานการเรียนรู้ตัดกระดาษดอกโบตั๋น
เย็น เดินชมบรรยากาศโดยการนั่งรถลากและถ่ายรูปตามจุดแลนด์มาร์กในตลาดจีนโบราณ
รับประทานอาหารเย็น
เดินทางกลับที่พัก
เล่นกิจกรรมในที่พัก
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า สักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของชาวชุมชนตลาดจีนบ้านชากแง้ว
ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อชุมชน

นางสาวโยษิตา อินทวงษ์

095-5781927

261/1 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Line id: fernnyyosita.