4

ชุมชนบ้านน้ำม้า เป็นพื้นราบติดภูเขา มีลำห้วยน้ำม้าไหลมาจากภูเขา คนในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน และมีรายได้เสริมจากการเก็บของป่า
และอาหารจากธรรมชาติ เช่นหน่อไม้ เห็ด น้ำผึ้ง รถด่วน ไข่มดแดง ตัวต่อ นอกจากนี้ยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำหัตถกรรมจักสาน และมีการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำม้าให้บริการที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอีกด้วย

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,500 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่ม VOLUNTEER TOURISMRY

ONE DAY TRIP

ราคา:
2-5 ท่าน : 800 บาท/ท่าน
5-10 ท่าน : 600 บาท/ท่าน
10 ท่าน ขึ้นไป 500 บาท/ท่าน

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ครึ่งวัน

ราคา:
2-5 ท่าน : 400 บาท/ท่าน
5-10 ท่าน : 300 บาท/ท่าน
10 ท่าน ขึ้นไป : 200 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

ไม้กวาดดอกหญ้า

ชาสมุนไพร

ผ้าซิ่นทอมือและแปรรูปผ้า

ติดต่อชุมชน

คุณชนิดาภา ดวงปัน

093-1692465

460 หมู่ 10 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

Line id: 0931692465

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download