32

ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว เป็นชุมชน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรม
ที่มีการอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และคนไทยเชื้อสายจีน
ซึ่งมีศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามอยู่ร่วมกันในตำบลเดียวกัน และแต่ละบ้าน
ก็อยู่ปะปนกันไปโดยไม่แบ่งแยก มีการทำกิจกรรมร่วมกัน ถึงแม้จะมีวัฒนธรรม
ที่แตกต่างก็สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข โดยเฉพาะการมีวิถีชีวิต
และทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สามารถต่อยอดให้ชุมชนแห่งนี้มีเสน่ห์ที่น่าหลงใหล
ชักชวนให้ผู้คนต่างถิ่นได้เข้ามาท่องเที่ยวและเรียนรู้อย่างไม่ขาดสาย

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,240 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

ITINERARY การท่องเที่ยวเชิงอาหาร “อาหาร 3 วัฒนธรรม เลิศ ล้ำ วิถีชุมชน”

ONE DAY TRIP

ราคา: 1,200 บาท/ท่าน

ITINERARY การท่องเที่ยวยั่งยืน (TEAM BUILDING AND CSR) “อาหาร 3 วัฒนธรรม เลิศ ล้ำ วิถีชุมชน”

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,850 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

ตังเมกรอบ

งอบใบชา

ชานกจาก

ติดต่อชุมชน

นางรสริน วิรัญโท

089-2446702

175/5 ม.1 ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120

Line id: rose31718

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download