37

เกาะยาวใหญ่

จ.พังงา

เกาะยาวใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่าวพังงาซึ่งอยู่ระหว่างจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่
กว่าร้อยละ 90 ของประชากรในชุมชนนับถือศาสนาอิสลาม
เป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นด้านวิถีชีวิตชุมชน คนสามเมืองกลางสายน้ำอันดามันที่มีความเข้มแข็ง
มีความเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร พร้อมมอบอัธยาศัยมิตรไมตรีต่อผู้มาเยือน
คนในชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งวิถีการทำประมง
การเลี้ยงกุ้งมังกร การทำนาแบบพื้นบ้าน

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 1,400 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

COMPANY OUTING & TEAM BUILDING เขา ป่า นา เล เขเรือ เที่ยวเกาะยาวใหญ่

2 วัน 1 คืน

ราคา: INCLUSIVE 1,960 บาท/ท่าน

SCHOOL & FAMILY OUTING “วิถียาวใหญ่ ไปแล้วจะหลงรัก”

ONE DAY TRIP

ราคา: INCLUSIVE 1,390 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

น้ำมันชายหยาด

ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ เกาะยาวใหญ่

กรอบกุ้งมังกร

ติดต่อชุมชน

นางสาวการณ์รดาภรณ์ เพลินจิตต์, นางสาวมลทิพย์ กองข้าวเรียบ

063-0519395, 084-8401469

33/12 หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 82160

Line id: Ju1736

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download