เกาะยาวใหญ่14

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

เกาะยาวใหญ่

จ.พังงา

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

5 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

50 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,400 บาท

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
08.00-08.30 น. รับนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือเพื่อนำไปส่งยังที่พัก หรือ
รับนักท่องเที่ยวจากที่พัก
ต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมท่องเที่ยว
และแจ้งให้ทราบถึงกฎระเบียบภายในชุมชน
09.00-10.00 น. นำชมและเรียนรู้การสานเสื่อเตย ผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากเตย โดยชาวบ้านในชุมชน
10.00-12.00 น. เรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน และอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์
โดยนักท่องเที่ยวจะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (อาหารท้องถิ่น ครัวกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน)
13.00-15.00 น. ล่องเรือหางยาวหรือพายคายัคเพื่อชมป่าชายเลน เรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลน
สัตว์ พืชต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ชมกระชังกุ้งมังกร กระชังปลา
และเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
15.00-16.00 น. ศึกษาระบบนิเวศชายหาด และหาหอยชักตีน ณ บริเวณแหลมหาด
17.30-19.30 น. ส่งนักท่องเที่ยวกลับสู่ที่พักโฮมสเตย์ กิจกรรมทำกับข้าวกับเจ้าบ้าน
รับประทานอาหารค่ำ
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30-10.30 น. กิจกรรมเดินป่าศึกษาระบบนิเวศต้นน้ำ และปลูกป่าหนังสติ๊กขยายเมล็ดพันธุ์พืช
10.30-11.00 น. เยี่ยมชมบ้านโบราณที่มีอายุมากและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างบ้านของคนสมัยโบราณ
11.00-12.00 น. เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านคลองบอน
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ซึ่งเป็นเมนูซีฟู้ดสด ๆ จากทะเล
13.00-14.00 น. เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากนมแพะ โดยกลุ่มวิสาหกิจ ฯ
14.00-15.00 น. เรียนรู้การทำน้ำมันชายหยาด
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
15.00-16.00 น. เยี่ยมชมการทำผ้าบาติกและซื้อของฝากของที่ระลึก ณ ร้านบาติกเดอร์
เกาะยาวกล่าวคำอำลา และส่งนักท่องเที่ยวเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

COMPANY OUTING & TEAM BUILDING เขา ป่า นา เล เขเรือ เที่ยวเกาะยาวใหญ่

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,960 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับลูกค้าที่ท่าเรือหรือที่พัก
ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ข้อมูลเบื้องต้นกับรายละเอียดกิจกรรมท่องเที่ยวและกฎระเบียบกับชุมชน
กิจกรรมเดินป่าศึกษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำ วิถีการเก็บหาน้ำมันยางจากธรรมชาติ
และการปลูกป่าด้วยนูยาง
รับประทานอาหารเที่ยง ซีฟู้ด บนกระชังกุ้งมังกร
บ่าย เรียนรู้การสานเสื่อเตยและผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากเตยปาหนัน
ชมบรรยากาศ พักผ่อน ผ่อนคลาย ที่หาดหัวแหลม
เย็น เข้าพักโฮมสเตย์ เรียนรู้วิถีชีวิตคนเกาะยาว
รับประทานอาหารท้องถิ่นที่โฮมสเตย์
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับประทานอาหารเช้าโฮมสเตย์
รับนักท่องเที่ยวที่บ้านพักโฮมสเตย์
พายคายัก ลอดอุโมงค์โกงกางยักษ์ เรียนรู้ระบบนิเวศพันธุ์พืชและสัตว์ในป่าชายเลน ชมวิถีประมงพื้นบ้าน พักผ่อน
เล่นน้ำ
รับประทานอาหารเที่ยง ข้าวห่อใบตอง
บ่าย ส่งลูกค้ากลับที่พัก เพื่อชำระร่างกาย อาบน้ำ ที่โฮมสเตย์
Workshop การทำสบู่นมแพะ
Workshop การทำน้ำมันชายหยาด
เย็น กล่าวคำอำลา ส่งนักท่องเที่ยวกลับโดยสวัสดิภาพ

SCHOOL & FAMILY OUTING “วิถียาวใหญ่ ไปแล้วจะหลงรัก”

ONE DAY TRIP

ราคาเฉลี่ยต่อคน 1,390 บาท

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับลูกค้าที่ท่าเรือหรือที่พัก
ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ข้อมูลเบื้องต้น กับรายละเอียดกิจกรรมท่องเที่ยวและกฎระเบียบกับชุมชน
กิจกรรมนาโยน พลิกฟื้นผืนนาให้ยาวใหญ่
นั่งเรือหางยาว ลอดอุโมงค์โกงกางยักษ์
รับประทานอาหารเที่ยง
บ่าย เรียนรู้การสารสื่อเตยและผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากเตยปาหนัน
ทำขนมพื้นบ้าน แทงต้ม ซดแซล้องอ้อ
เย็น ชมบรรยากาศ พักผ่อน ผ่อนคลายที่หาดหัวแหลม เก็บหอยชักตีน หอยแครง

ติดต่อชุมชน

นางสาวการณ์รดาภรณ์ เพลินจิตต์, นางสาวมลทิพย์ กองข้าวเรียบ

063-0519395, 084-8401469

33/12 หมู่ที่ 2 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาวใหญ่ จ.พังงา 82160

Line id: Ju1736