กกสะทอน17

สินค้าในชุมชน

ชุมชนกกสะทอน

จ.เลย

ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยง

ข้าวเหนียวดําลืมผัว

ขิงผงสําเร็จรูป