11

ชุมชนคนนาป่า

จ.เพชรบูรณ์

ชุมชนนาป่า เป็นตำบลเล็ก ๆ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ คนในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีความเป็นธรรมชาติและสวยงาม
ทางด้านทิศตะวันออกติดกับเขตอุทยานแห่งชาติตาดหมอก โดยระหว่างทางก่อนถึงอุทยานฯ
จะพบ SP ฟาร์มสเตย์เพชรบูรณ์ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เจ้าของ
ตั้งใจอยากพัฒนาบ้านเกิด เน้นทำเกษตรแบบผสมผสาน ให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้
เพื่อนำความรู้กลับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองต่อไป

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 750 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าเดินทาง

“STARGAZING ON EARTH” ดูดาวบนดิน ชมถิ่นเพชรบูรณ์

ONE DAY TRIP

ราคา: 1,599 บาท/ท่าน

“TAT MOK WATERFALL” เดินป่าชมธรรมชาติที่ตาดหมอก

ONE DAY TRIP

ราคา: 1,999 บาท/ท่าน

สินค้าในชุมชน

หมูฝอย

ข้าวไรซ์เบอร์รี่

มูลวัวนม

ติดต่อชุมชน

นางศุภลักษณ์ ผลบุญ

089-5093422

156 ม.15 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000

Line id: Breezaa

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download