2

สินค้าในชุมชน

บ้านโป่งเทวี

จ.เชียงราย

ผ้าทอลายขอ

กาแฟดินโป่ง

ผ้าคลุมไหล่