2

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

บ้านโป่งเทวี

จ.เชียงราย

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

2 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

50 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 700 บาท

* ไม่รวมค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
13.00-13.30 น. เช็คอิน ณ จุดต้อนรับ ศึกษาข้อมูลหมู่บ้านท่องเที่ยว
13.30-14.00 น. เข้าบ้านพักโฮมสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00-17.00 น. เยี่ยมชมฐานเรียนรู้กาละแม/ เรียนรู้หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา/
ชมโรงทอผ้า/ ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ แช่น้ำร้อนที่น้ำพุร้อนทุ่งเทวี
18.00-20.00 น. รับประทานอาหารเย็น ชมการแสดงของเยาวชนบ้านโป่งเทวี และกลุ่มแม่บ้าน/
บายศรีสู่ขวัญ
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
07.00-07.30 น. ทำบุญใส่บาตรพระเจ้าแสนแซ่ แอ่วกาดก้อมกองซุม
07.30-09.00 น. ทำอาหารพื้นเมืองร่วมกัน รับประทานอาหารเช้า
09.00-11.30 น. ท่องเวียงกาหลง เยี่ยมชมวัดเวียงกาหลงคูเมืองเก่า ชมเครื่องปั้นเวียงกาหลง
นมัสการพระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย สักการะพระพุทธรูปทองคำ วัดแม่เจดีย์

มหัศจรรย์พลังงานบวก ที่โป่งเทวีที่รัก

ระยะเวลา 4 ชม. (ครึ่งวันทัวร์)

ราคา:
2-5 ท่าน 1,150 บาท/ท่าน
5-10 ท่าน 800 บาท/ท่าน
10 ท่าน ขึ้นไป 650 บาท/ท่าน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า กิจกรรม Welcome drink กาแฟดินโป่ง อัญชันมะลิ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายจากการเดินทาง
และได้สัมผัสเสน่ห์ของวิถีคนชุมชุนโป่งเทวีที่รัก จากนั้นนําคณะนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถพ่วงข้าง
ออกนํานักท่องเที่ยวชมโดยรอบหมู่บ้านโป่งเทวีและมุ่งหน้าสู่กิจกรรมตามวิถีชาวบ้าน
ปั้นหม้อ เสริมสมาธิ เติมรักในครอบครัวด้วยกิจกรรม ปั้น เจาะ ขัด หม้อ กระถาง แก้ว
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ซึมซับในบรรยากาศของโรงปั้นหม้อแบบดั้งเดิมที่มีมากว่า 100 ปี (กิจกรรมใช้เวลา 1.30
ชั่วโมง) พร้อมรับงานปั้นของตนเองกลับเป็นของที่ระลึกโดยชุมชนจะจัดส่งให้ถึงบ้านภายหลัง
นําคณะนักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาเชื่อมศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรม ณ สวนศาสน์ศิลป์
และชุมชนพร้อมบริการอาหารว่าง (ขนมพื้นบ้านตามฤดูกาล) และทํากิจกรรม Art Workshop
ช่างศิลป์ ออกแบบลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาโดยมีอาจารย์ อ.ณัฐชญาพัฒน์ ศรีสําอางวงค์ ศิลปินเชียงราย
ลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติและผู้สร้างวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย
เป็นผู้ให้ความรู้และนําทีมออกแบบลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ
(กิจกรรมใช้เวลา 1 ชั่วโมง)
ชุมชนพร้อมบริการอาหารกลางงวัน ในรูปแบบพื้นเมือง (ขันโตก) เมนูอาหารถิ่นเพื่อสุขภาพเฉพาะตัวของชุมชน
ประกอบด้วย
น้ำพริก ไข่ออนเซ็น อ๊อกปลาดุก จิ้นส้มหมก ไข่ป่าม แกงแค ข้าวเหนียว พร้อมบริการน้ำตะไคร้ ดอกอัญชัน
บ่าย นํานักท่องเที่ยวเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์งานฝีมือชุมชน เพื่อซื้อของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

จิตอาสาเพิ่มคุณค่าชีวิต

5 วัน 4 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 2,000 บาท

* ขั้นต่ำบริการ 4 – 10 ท่าน

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
บ่าย กิจกรรม Welcome drink กาแฟดินโป่ง // อัญชันมะลิ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย
จากการเดินทาง และ ได้สัมผัสเสน่ห์ของวิถีคนชุมชุนโป่งเทวีที่รัก
จากนั้นนำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถจักรยาน นำนักท่องเที่ยวชมโดยรอบ
หมู่บ้านโป่งเทวีและมุ่งหน้าสู่สวนศาสน์ศิลป์
พิธีผูกข้อมือรับขวัญจากผู้นำหมู่บ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับ
อาสาสมัครท่องเที่ยว (กิจกรรมใช้เวลา 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำนักท่องเที่ยวสู่บ้านโฮมสเตย์
เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น ชุมชนพร้อมบริการอาหารเย็น ในรูปแบบพื้นเมือง (ขันโตก) มื้อที่ 1 เมนูอาหารถิ่น
เพื่อสุขภาพเฉพาะตัวของชุมชน
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า บริการอาหารเช้าในรูปแบบปิ่นโต ข้าวต้ม ปาท่องโก๋ กาแฟดินโป่ง มื้อที่ 2
จากนั้นนำคณะอาสาสมัครท่องเที่ยวเดินทางด้วยรถจักรยาน มุ่งหน้าสู่กิจกรรมตามวิถีชาวบ้านปั้นหม้อ
ได้สนุกกับกิจกรรม ปั้น เจาะ ขัด หม้อ / กระถาง / แก้ว
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ซึมซับในบรรยากาศของโรงปั้นหม้อแบบดั้งเดิมที่มีมากว่า 100 ปี (กิจกรรมใช้เวลา 1.30
ชั่วโมง) พร้อมรับงานปั้นของตนเองกลับเป็นของที่ระลึกในวันสุดท้าย
เดินทางกลับบ้านพักโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวอาบน้ำและพักผ่อน จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันโดย ครัว
ชวนชิม
ด้วยอาหารพื้นเมืองประจำถิ่นจากกลุ่มแม่บ้านโป่งเทวี มื้อที่ 3
บ่าย กิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชน และชุมชนบริการอาหารว่าง (ขนมพื้นบ้านตามฤดูกาล)
เย็น บริการอาหารเย็นจากกลุ่มครัวชวนชิมจากกลุ่มแม่บ้านชุมชนโป่งเทวี มื้อที่ 4
กิจกรรมรอบกองไฟ เผาข้าวหลาม ปิ้งข้าวจี่ (กิจกรรมตามฤดูกาล)
เข้าพักผ่อน ฟังเสียงกล่อมจากธรรมชาติ จิตอาสา เพิ่มคุณค่าชีวิต ที่โป่งเทวีที่รัก
วันที่ 3
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า บริการอาหารเช้าในรูปแบบปิ่นโต (อาหารเหนือสุขภาพตามฤดูกาล) มื้อที่ 5
กิจกรรมจิตอาสา และ บริการอาหารว่าง (ขนมพื้นบ้านตามฤดูกาล)
เดินทางกลับที่พักโฮมสเตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย และ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
(พื้นเมือง
ประจำถิ่น วัตถุดิบตามฤดูกาล) มื้อที่ 6
บ่าย กิจกรรม Art Workshop ช่างศิลป์ ออกแบบลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาโดยมีอาจารย์ อ.ณัฐชญาพัฒน์ ศรีสำอางวงค์
ศิลปินเชียงราย ลูกศิษย์อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติและผู้สร้าง วัดร่องขุ่น
จังหวัดเชียงราย เป็นผู้ให้ความรู้และนำทีมออกแบบลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวด้วยความประทับใจ (กิจกรรมใช้เวลา 2 ชั่วโมง)
กิจกรรมจิตอาสา พร้อมบริการอาหารว่าง (ขนมพื้นบ้านตามฤดูกาล)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น ชุมชนพร้อมบริการอาหารเย็น ในรูปแบบพื้นเมือง (ขันโตก) เมนูอาหารถิ่นเพื่อสุขภาพ มื้อที่ 7
กิจกรรมท่องธรรมชาติยามค่ำคืน เช่น การเรียนรู้การส่องเขียด ดักปลาตามท้องนา กิจกรรมชมหิ่งห้อย
(กิจกรรมขึ้นอยู่กับฤดูกาลและความเหมาะสม)
ให้ท่านได้ดื่มด่ำช่วงเวลาพักผ่อน ซึมซับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขา
วันที่ 4
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า บริการอาหารเช้าในรูปแบบปิ่นโต (อาหารเหนือสุขภาพตามฤดูกาล) มื้อที่ 8
เดินทางสู่สวนกาแฟดินโป่ง เพื่อเรียนรู้การเก็บเมล็ดกาแฟและกระบวนการผลิตต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การตากกาแฟ การคั่วกาแฟดินโป่ง
เดินทางกลับสวนศาสน์ศิลป์
เพื่อรับประทานอาการกลางวันโดยครัวชวนชิมด้วยอาหารพื้นเมืองประจำถิ่นและพักผ่อนตามอัธยาศัย มื้อที่ 9
บ่าย เยี่ยมชม โรงทอผ้าบ้านโป่งเทวี เรียนรู้วิธีการผลิตผ้าทอมือของกลุ่มแม่บ้านโป่งเทวีและ
ชมโรงผลิตกะละแม ผลิตภัณฑ์โอทอปของชุมชน
เยี่ยมชมเมืองเก่าวัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง ที่ได้รวบรวมความรู้ประวัติ
ความเป็นมาอันยาวนานของเวียงกาหลง ซึ่งเคยเป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองมากในอดีต
โดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางไปทั่วแว่นแคว้นต่าง ๆ
ทั้งใกล้และไกล
เยี่ยมชม พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย วัดพระเจ้าหลวง พระธาตุม่อนพระเจ้าหลาย หรือที่ชาวบ้าน
เรียกกันสั้น ๆ ว่าม่อน พระเจ้าหลาย เป็นพระธาตุเก่าแก่นับพันปี ที่ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุถึง
ชื่อผู้สร้างได้ ตั้งอยู่บนยอดเขาของวัดพระเจ้าหลวง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
กิจกรรม Cooking Class อาหารเหนือ จอผักกาด น้ำพริกอ่อง
เย็น ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำระหว่างนักท่องเที่ยวจิตอาสาและชุมชน พร้อมฟังเพลงโฟล์คซองจากศิลปินชุมชน มื้อที่
10
ให้ท่านได้ดื่มด่ำช่วงเวลาพักผ่อน ซึมซับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่สวนศาสน์ศิลป์
วันที่ 5
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า บริการอาหารเช้าในรูปแบบปิ่นโต (อาหารเหนือสุขภาพตามฤดูกาล) มื้อที่ 11
นักท่องเที่ยวเยี่ยมชม ศูนย์ผลิตภัณฑ์งานฝีมือชุมชน เพื่อซื้อของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อชุมชน

นางสาวกรรณิกา ยานะเรือง

065-8762319

บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170

Line id: kanipk