41

ชุมชนระโนด

จ.สงขลา

ชุมชนระโนดมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เคยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือ
บริเวณนี้เต็มไปด้วยร้านค้า บ้านเรือนริมน้ำเก่าแก่ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ชุมชนระโนดเริ่มต้นจากการสำรวจเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เช่น พื้นที่และอาคารบ้านเรือนริมคลองระโนด
ประเพณีต่าง ๆ อาหารการกิน เพื่อนำมาปรับใช้ให้เข้ากับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบ และเกิดทักษะในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน
จนสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนระโนดได้

โปรแกรมการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคา: 500 บาท/ท่าน

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

SCHOOL & FAMILY OUTING สัมผัสวิถีชาวบก ณ ดินแดนแถบลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา

ONE DAY TRIP

ราคา:
1-5 ท่าน : 499 บาท/ท่าน
6 ท่าน ขึ้นไป : 399 บาท/ท่าน

* ราคานี้ไม่รวมประกันการเดินทาง

COMPANY OUTING & TEAM BULIDING สัมผัสวิถีชาวบก ณ ดินแดนแถบลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา

2 วัน 1 คืน

ราคา:
1-5 ท่าน : 999 บาท/ท่าน
6 ท่าน ขึ้นไป : 899 บาท/ท่าน

* ราคานี้ไม่รวมประกันการเดินทาง

สินค้าในชุมชน

ขนมเปี๊ยะ

ลูกโหนดเชื่อม

ติดต่อชุมชน

คุณภัคภร สมวงศ์

062-6256636 , 061-9249050

ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

Line id: 0619249050

สื่อการตลาด/
สื่อประชาสัมพันธ์ของชุมชน

E-Brochure Powerpoint Download