ชุมชนระโนด13

โปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน

ชุมชนระโนด

จ.สงขลา

จำนวนนักท่องเที่ยวขั้นต่ำ

10 คน

จำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

30 คน

ท่องเที่ยวชุมชน

2 วัน 1 คืน

ราคาเฉลี่ยต่อคน 500 บาท

* ไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง

วันที่ 1
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
10.00-13.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก พูดคุยแนะนำสถานที่ เล่าเรื่องชุมชน
13.30-14.00 น. ชมวัดระโนด (มีรูปปั้นพระครูบรรหารศาสนกิจหรือหลวงพ่อพลับ
เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของคนระโนด)
14.00-16.30 น. ชมพิพิธภัณฑ์ระโนด หอคอยเฉลิมพระเกียรติ
16.30-18.00 น. จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก ที่ปากบาง
18.00-20.00 น. เดินเล่นที่ตลาดน้ำคลองระโนด
วันที่ 2
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
06.00-07.00 น. ตักบาตรพระ
07.00-09.00 น. เดินริมคลองชมบรรยากาศยามเช้า/ ตลาดสด
และรับประทานอาหารเช้าซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่น
09.00-11.30 น. นั่งเรือชมวิถีชีวิตคลองระโนด
11.30-13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (ร้านอาหารท้องถิ่น)
13.00-15.00 น. นั่งรถพ่วงสามล้อรอบชุมชน ชมธรรมชาติ
แวะชมสินค้าของกลุ่มชาวบ้านและซื้อของฝากของดีระโนด

SCHOOL & FAMILY OUTING สัมผัสวิถีชาวบก ณ ดินแดนแถบลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา

ONE DAY TRIP

ราคา:
1-5 ท่าน : 499 บาท/ท่าน
6 ท่าน ขึ้นไป : 399 บาท/ท่าน

* ราคานี้ไม่รวมประกันการเดินทาง

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนระโนด (เครื่องดื่มสมุนไพรและขนมพื้นบ้าน)
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนระโนด
ร่วมทากิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชน ทำน้ำตาลแว่นจากตาลโตนด ทำสบู่ตาลโตนด เรียนรู้ การทำขนมท้องถิ่น
ทำอาหารท้องถิ่น และสานกระเป๋าจากวัสดุเหลือใช้
รับประทานอาหารเที่ยงตามตำรับของคนท้องถิ่น
บ่าย เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ระโนดซึ่งภายในประกอบไปด้วย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่หายาก นอกจากนั้น มีหอคอยเฉลิมพระเกียรติ ความสูง 8 ชั้น
โดยชั้นบนสุดจะมองเห็นทัศนียภาพสวยงามได้รอบด้าน
เดินเล่นสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านชุมชนริมคลอง ระโนด
เดินเที่ยวชมตลาดน้ำคลองระโนด ซึ่งมีของกินพื้นบ้าน สินค้าพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล
ของดีและราคาถูกให้เลือกมากมาย
เย็น เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

COMPANY OUTING & TEAM BULIDING สัมผัสวิถีชาวบก
ณ ดินแดนแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

2 วัน 1 คืน

ราคา:
1-5 ท่าน : 999 บาท/ท่าน
6 ท่าน ขึ้นไป : 899 บาท/ท่าน

* ราคานี้ไม่รวมประกันการเดินทาง

วันที่ 1
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
บ่าย ต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ โฮมสเตย์บ้านชายคลอง สู่วิถีชุมชน โดยเจ้าของบ้านและประธานชุมชน
พร้อมรับประทานอาหารว่าง ขนมไทยพื้นบ้านและน้ำสมุนไพร
เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ระโนด ซึ่งภายในประกอบไปด้วย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่หายาก
นอกจากนั้น มีหอคอยเฉลิมพระเกียรติ ความสูง 8 ชั้น โดยชั้นบนสุดจะมองเห็นทัศนียภาพสวยงามได้รอบด้าน
สัมผัสวิถีชีวิตคนในชุมชนระโนด
เย็น เดินชมบ้านริมคลอง ซึ่งสมัยก่อนทางเดินจะเป็นไม้เคี่ยม และตลาดน้ำคลองระโนด มีของกินพื้นบ้าน สินค้าพื้นบ้าน
ผลไม้ตามฤดูกาล ของดีราคาถูกมากมาย
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปพร้อมกับวิวน้ำทะเล ปากบางระโนด
เดินทางกลับที่พักโฮมสเตย์บ้านชายคลอง
รับประทานอาหารค่ำตามตำรับคนท้องถิ่น
วันที่ 2
ช่วงเวลา รายละเอียดกิจกรรม
เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบท้องถิ่น และเตรียมตัวขึ้นเรือ
นั่งเรือชมสองฝั่งคลองระโนดออกสู่ทะเลสาบสงขลา สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง การหาปลาจากกระชัง
การจับปลาด้วยการยกยอ
ทอดแหหาปลา
เรียนรู้วิธีการทำอาหารท้องถิ่น (ข้าวยำ เต้าคั่ว)
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับชุมชน
บ่าย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อชุมชน

คุณภัคภร สมวงศ์

062-6256636 , 061-9249050

ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา 90140

Line id: 0619249050